Kopenhagen, Christianshavn Kanal – an Amager entlang – durch Køge Bucht – an Kalkküsten Seelands entlang – Hafen Rødvig